یک فعال اجتماعی اظهار داشت:فضاهای سبز حومه شهری علاوه برارزش تفریحی درتوسعه گردشگری تاثیردارد

به گزارش خبرگزاری موج،محمدرستمی انگاسی درخصوص نقش پارکهای شهری وتاثیرآن درارتقای کیفیت زندگی شهروگردشگری گفت:کوشش های جهان برای حفظ محیط طبیعی عمدتا به زیست بوم هاویا اکوسیستم های نسبتابکرودارای تنوع زیستی وحفاظت گونه های جانوران وگیاهان منحصر به فرد توجه داشته است، لیکن نزدیکی طبیعت به محل کار وزندگی انسان ها فضاهای سبز کوچک داخلی شهرها ونیز فواید آنها برای مردم دراین میان کمتر مورد توچه قرارگرفته اند .

این عضوهیات علمی دانشگاه بااشاره به فضاهای سبزگفت:فضاهای سبز ازیک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود واز سوی دیگر شرایط مناسبی رابرای گذراندن اوقات فراغت شهروندان فراهم می سازد.

وی افزود:فضاهای سبز حومه شهری وپارکهای موجود دریک شهر نه تنها ارزش تفریحی داشته ومحلی برای گذراندن اوقات فراغت مردم هستند بلکه در توسعه فضاهای گردشگری شهری نقش دارند وبه این منظورکه شهروندان برای درست رسی به هوای سالم وتفریح خانوادگی،رفع خستگی،دوری از آلودگی ویکنواختی زندگی به پارکهای شهری پناه میبرند.

رستمی با بیان این مطلب که گردشگری شهری درحال حاضرمانند شاخه های دیگر گردشگری می تواند اصول پایدار داشته باشد اظهار داشت: بوستانهای بزرگ شهری، پارکهای جنگلی، لبه ها و کناره های شهری با دارا بودن توان های اکولوژیکی بالا توان جذب گردشگران شهری را دارد و ا ین خود از مسافرتهای پردردسر برون شهری جلوگیری می کند و موجب صرفه جویی در انرژی و زمان می گردد.

وی دربخشی از سخنان خود به نقش اکولوژی درفضاهای سبز عمومی شهری اشاره کرد وگفت:اکولوژی فضاهای سبز عمومی شهری موجب کاهش میزان آلودگی هوا وتعدیل اقلیم ونقش اجتماعی این فضاها وافزایش مشارکت های زیست محیطی وآموزشی زیستی دارد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج