مدیرعامل قطار شهری کرمانشاه گفت: طول قطار شهری کرمانشاه 13 کیلومتر است که 7 کیلومتر آن روگذر بقیه به‌صورت زیرگذر اجرا شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، سعید سلیم ساسانی گفت: در صورت تأمین اعتبار مناسب فاز اول پروژه قطار شهری در مدت 2/5 سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید که به طول 8/6 کیلومتر از طاق‌بستان شروع و تا میدان آزادی ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل قطار شهری کرمانشاه تأکید کرد: پروژه قطار شهری کرمانشاه روند اجرایی خوبی را ادامه می‌دهد که اگر تخصیص منابع به‌موقع اجرا شود فاز اول آن تا 2/5 سال دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج