برخی تصاویر به دلیل خطراتی که برای افراد و یا عکاس مربوطه دارد در پستوهای تاریخ پنهان می شود اما زمانیکه قدرت انتشار یافت آه از نهاد انسان های آزاد بلند می شود. همانند تصویری که در زیر می بینیم.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از لوفیگارو، این تصویر مربوط به دیکتاتور آدولف هیتلر نازی است و در آن شمار زیادی از مردان دیده می شوند که به تبعیت از او دست راست خود را دراز می کنند تا به نوعی نشان از اقتدار نازی ها را نشان دهد. اما در این تصویر که تاکنون منتشر نشده است، فردی در میان جمعیت دیده می شود که از انجام این حرکت ابراز ارادت به دیکتاتور نازی خودداری می کند.