رهبر حزب راستگرای جبهه ملی فرانسه ضمن خودکامه خواندن اتحادیه اروپا خواستار برگزاری همه پرسی مشابه بریتانیا در این کشور شد.

«مارین لِپن»، رهبر حزب راست گرای جبهه ملی ضمن محکوم کردن اتحادیه اروپا به دلیل آنچه وی خودکامه گرایی این اتحادیه می خواند خواستار برگزاری همه پرسی برای جدایی کشورش از اتحادیه اروپا(فرگزیت) شد.

«لپِن» که این سخنان را امروز در پارلمان فرانسه ایراد می کرد گفت که اتحادیه اروپا برای چندین دهه سیاست های «پان - ناسونالیستی جهانی» اتخاذ کرده است.

این سیاستمدار فرانسوی خطاب به نمایندگان پارلمان کشورش گفت: خشم و عصبانیت خود را در مواجهه با آزادی بریتانیا فرو بکشید.

وی که برگزیت را به مثابه پیروزی برای مردم بریتانیا قلمداد می کرد در حساب تویتری خود نوشته: همانطور که من برای سالها خواستار شده ام، ما باید همه پرسی مشابه(با بریتانیا) را در فرانسه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار کنیم.