وضعیت مدارس دولتی پرتغال به دلیل کم توجهی دولت در تامین نیازهای مالی آنها بحرانی است و هر چند که به گفته مقامات مدارس خصوصی، این مراکز آموزشی نیز وضعیت چندان خوبی ندارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از روزنامه لیبراسیون، مدارس دولتی پرتغال از چند سال پیش تاکنون بتدریج وضعیت نابسامانی را بخود گرفته و اینک به شرایط بحرانی و فروپاشی رسیده  که مسئله اصلی نیز مربوط می شود به تامین مالی این مدارس که از سوی دولت نادیده گرفته می شود. این در شرایطی است که اتفاقا مدارس خصوصی و غیر انتقاعی از سوی دولت تامین مالی می شوند به عبارتی توجه مالی دولت به مدارس خصوصی بسیار زیادتر از نگاهش به مدارس دولتی است و به همین دلیل مدافعان مدارس دولتی همانند آنچه که طرفداران مدارس خصوص انجام داده بودند به تظاهرات علیه سیاست های دو گانه دولت لیسبون دست زدند و خواستار کاهش یارانه به مدارس غیر انتفاعی در این کشور شدند. فدراسیون ملی معلمان پرتغال یک طومار با ۷۱ هزار امضای معلمان و والدین طرفدار مدارس دولتی را به مجلس این کشور تقدیم کرد تاشاید بتوانند راه حلی برای این مشکل اتخاذ کنند. «الکساندرا لئتوآ » وزیر آموزش و پرورش پرتغال پیشتر اعلام کرده که با توجه به تغییر سیاست و کاهش ۵۷ درصدی یارانه های دولتی به مدارس خصوصی، ۳۹ مدرسه خصوصی توان باز گشایی پیدا نکردند و ۱۹ مدرسه تعاونی نیز شمار دانش آموزان خود را کاهش دهند که به این ترتیب نزدیک به ۱۰ هزار دانش آموز دست کم باید به مدارس دولتی انتقال داده شوند که این مساله اخراج یکهزار معمل را در پی خواهد داشت.