رئیس اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده فوق، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای حمایت از انفال و ثروت­ های عمومی(مبارزه با زمین­خواری)، شخصا از اراضی مذکور بازدید نموده و دستور رفع تصرف ۳ هکتار از اراضی مذکور را صادر نمودند.

به گزارش خبرگزاری موج، از مدتی قبل ۱۵ هکتار از اراضی ملی واقع در منطقه حفاظت شده جاجرود در مرز پارک ملی سرخه حصار توسط شهرداری به منظور احداث پایانه (ترمینال مسافربری) تصرف شده و محدوده مورد نظر زیر با سیم خاردار محصور شده بود. رئیس اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار در این باره گفت: با شکایت اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار در سال ۱۳۹۳ پرونده ای در این خصوص در دادسرای ناحیه ۷ تهران (سیدخندان) تشکیل گردید. امامعلی یگانزاده اظهار داشت: در جریان رسیدگی به این پرونده فوق، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای حمایت از انفال و ثروت­ های عمومی (مبارزه با زمین­ خواری)، شخصا از اراضی مذکور بازدید نموده و دستور رفع تصرف ۳ هکتار از اراضی مذکور را صادر نمودند. حسب دستور مقام قضایی مبنی بر رفع تصرف ۳ هکتار از اراضی مذکور، محیط بانان پارک های ملی خجیر و سرخه حصار در تاریخ ۹۵/۳/۲۵ نسبت به قلع و قمع سازه های ایجاد شده اقدام نموده و اراضی مربوطه رفع تصرف گردید. رسیدگی به وضعیت ۱۲ هکتار باقیمانده از این عرصه نیز در دستور کار دادسرا قرار دارد و پس از اعلام نتیجه استعلام از منابع طبیعی استان تهران، دادگاه در این خصوص نیز تعیین تکلیف خواهد نمود.