سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران، از رد اعتراض قاتل ستایش قریشی به قرار بازداشت خبر داد و گفت: این پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری موج ، محسن افتخاری درباره آخرین وضعیت پرونده قاتل ستایش قریشی اظهار داشت: شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان، پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اعمال منافی عفت، برای متهم این پرونده قرار بازداشت موقت صادر کرد و پرونده با اعتراض متهم به قرار صادره به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شد. وی در مورد نتیجه اعتراض قاتل ستایش به قرار بازداشت، افزود: دادگاه تجدیدنظر استان، اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره را رد کرده و هم اکنون پرونده به شعبه دادگا بازگشته تا جلسات دادرسی برگزار شود. سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران ادامه داد: البته دادگاه هنوز تعیین وقت نکرده است. افتخاری از وصول بخش نخست پرونده ورمی کمپوست خبر داد و گفت: بخش نخست این پرونده که چهار هزار و ۵۰۰ شاکی دارد به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده اما هنوز تعیین شعبه نشده است.