به دنبال شکایت‌های متعدد دولت از کیهان، روز گذشته حسین شریعتمداری مدیر مسوول روزنامه با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه درباره شکایت‌های مطروحه راهی دادسرای تهران شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در پی شکایت‌های متعدد دولت از روزنامه کیهان، روز گذشته حسین شریعتمداری مدیر مسوول روزنامه با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه درباره شکایت‌های مطروحه تفهیم اتهام شد. مصطفی پورمحمدی وزیر محترم دادگستری یکی از شاکیان کیهان است که در شکایت خود به چند نمونه از مندرجات روزنامه که در آن برخی از اقدامات دولت نقد شده بود، اشاره کرده است و کیهان را به نشر اکاذیب به‌ قصد اضرار متهم کرده است. طی ماه‌های اخیر بخش‌های مختلف دولت، شکایت‌های متعددی را علیه کیهان در محاکم مطرح کرده‌اند که کیهان به همین منظور مدیر مسوول این روزنامه برای تفهیم به دادسرای تهران احضار شد.