معاون مرکز تحقیقات جمعیتی و سالمندی دانشگاه ملی استرالیا، عامل اصلی رشد سالخوردگی در ایران را کاهش سریع باروری دانست و گفت: ایران با کاهش سریع باروری، در آینده‌ای نزدیک با جمعیت وسیع سالخورده رو به رو است.

به گزارش خبرگزاری موج، پروفسور پیتر مک‌دونالد در نشست بررسی وضعیت سالمندی و الزامات سیاستی در آسیا با بیان اینکه استرالیا بیش از یک سده در راستای حمایت از سالمندان فعالیت می‌کند، افزود: برون رفت از وضعیت فعلی در ایران، نگهداشتن سطح باروری با حداقل دو فرزند است. رشد جمعیت در ایران در دهه ۵۰ ، ۹ / ۳ درصد بود که در سال ۸۰ به ۳ / ۱ درصد کاهش یافت ؛ طی ۳۵ سال گذشته جمعیت ۲۳ / ۲ درصد رشد پیدا کرد اما در این دوره، تعداد فرزند هر زن ایرانی در طول دوران بارداری از هفت فرزند به ۱٫۸ کاهش یافت؛ یعنی به کمتر از حد جایگزینی که همان ۱ / ۲ فرزند به ازای هر زن ایرانی بود ، رسید. ۷۰ درصد زنان ایرانی تا پایان باروری ، ۲ فرزند و یک سوم آنان کمتر از ۲ فرزند می آورند و تک فرزندی در کشور رو به افزایش است طبق بررسی های اولیه وزارت بهداشت طی سال جاری در استان های کشور میزان باروری کلی از ۱٫۸ یا کمتر از آن به ۲٫۹ فرزند رسیده است. نرخ باروری به تعداد فرزندان هر زن اطلاق می شود که به طور میانگین در طول دوره باروری متولد می شود. نشست بررسی وضعیت سالمندی و الزامات سیاستی در آسیا با حضور پروفسور پیتر مک‌دونالد معاون مرکز تحقیقات جمعیتی و سالمندی دانشگاه ملی استرالیا برگزار شد.