معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به موضوع خطاهای پزشکی و با بیان اینکه ذات پزشکی با وقوع حوادثناخواسته همراه است، گفت: در این زمینه نظارت‌های پیشرفته‌ای را برای بیمارستان‌ها تهیه کرده‌ایم و نظارت‌ها تشدید و سیستماتیک‌تر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد آقاجانی در اجلاس معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، با بیان اینکه ما قول انجام سه اقدام را در آغاز کار وزارت بهداشت در این دولت داده بودیم، گفت: تابستان سال ۹۵ زمان اجرای این وعده‌ها است. به گفته معاون وزیر بهداشت، این وعده‌ها در زمینه اعتباربخشی، اصلاح صدور پروانه موسسات پزشکی و سطح بندی خدمات بود. وی افزود: در این راستا معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی دست ما را گرفتند، به طوریکه تاکنون توانستیم دو وعده اعتباربخشی و اصلاح صدور پروانه موسسات پزشکی  را محقق کنیم. در زمینه سطح‌بندی خدمات نیز همه دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند که تا پایان شهریور ماه امسال کار سطح‌بندی تمام شود و این سطح‌بندی در سیستم اتوماسیون و در یک نرم‌افزار قرار گیرد. آقاجانی در زمینه کمبود اعتبار برای برنامه پزشکان مقیم بیمارستان‌ نیز گفت: تلاش می‌کنیم که اعتبارات لازم را  در زمینه مقیمی پزشکان تامین کنیم و این برنامه ادامه داشته باشد. معاون درمان وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به موضوع خطاهای پزشکی، گفت: ذات پزشکی با وقوع حوادث ناخواسته همراه است. البته این موضوع به معنای آن نیست که به حقوق بیماران و مردم بی توجه باشیم، بلکه باید آنها را پیگیری کنیم. آقاجانی ادامه داد: در این زمینه نظارت‌های پیشرفته‌ای را برای بیمارستان‌ها تهیه کرده‌ایم و نظارت‌ها در این زمینه تشدید و سیستماتیک‌تر خواهند شد. در عین حال همه باید توجه کنیم که خطاهای پزشکی را کاهش داده و عوارض درمان‌ها را به موقع کنترل کنیم تا ایمنی بیمار از طریق نظارت‌های دقیق‌تر و با اعتباربخشی جدید بیش از پیش تامین شود. وی با اشاره به نسل جدید اعتبار بخشی بیمارستان‌ها، گفت: ما تا پایان امسال اعتباربخشی ۹۰۰ بیمارستان کشور را به پایان می رسانیم و کارنامه مفصلی را از وضعیت بیمارستان ها به دستشان می‌دهیم.