معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به دنبال این هستیم که با تسری سیاست‌های پیشگیرانه از هر گونه رفتار ضد اقتصاد داخلی و ضد فرهنگ جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج ، محمدباقر الفت در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اقدام هوشمندانه ای که از سوی مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری دستگاه قضا صورت می گیرد، می تواند تامین کننده حضور فعالین اقتصادی و گردشگران مناطق آزاد در آینده باشد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اهداف ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: سیاستگذاران در خصوص برپایی مناطق آزاد اهدافی از جمله اهداف اقتصادی، فرهنگی، انتقال تکنولوژی و تاثیر مثبت در سرمایه گذاری داخلی و خارجی را پیشگیری کردند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه مناطق آزاد کشور در نزدیکی مرز با همسایگان کشور قرار دارد، می تواند محلی برای تبادلات فرهنگی باشد که این موضوع نیز اهمیت این مناطق را به وضوح بیان می کند. الفت با بیان اینکه مناطق آزاد برای اجرای سیاست ها می تواند پل خوبی باشد، اظهار داشت: بر اثر فعالیت های متنوع و پرحجم می شود تصور کرد که آسیب ها در این مناطق به وجود آید، رشد کرده و به داخل کشور منتقل شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اهداف انعقاد تفاهم نامه با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: با توجه به اینکه قوه قضائیه در اجرای برنامه های پیشگیرانه تجربه خوبی را دارد قرار است دامنه فعالیت ها و تجارب خود را به مناطق آزاد و اقتصادی کشور تسری دهد. وی با اشاره به اینکه مقررات سرزبانی قابلیت اعمال ندارد، ادامه داد: بر اساس تصورات ناصحیح این گونه فکر می شود که هر اقدامی را می توان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام داد و ناخودآگاه این نگاه افکار را به سمت قاچاق کالا و انجام برخی فعالیت ها می برد. الفت گفت: امروز به دنبال این هستیم که دامنه سیاست های پیشگیرانه و نگاه های اعتقادی به مناطق ویژه نیز تسری یابد تا از هرگونه رفتار ضد اقتصاد داخلی و ضد فرهنگ داخلی جلوگیری شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: آلودگی هایی که بعضا در رابطه با این مناطق گفته می شود باید زدوده شود تا محیطی سالم، پاک و منحصرا برای رونق اقتصادی کشور و گردشگری سالم ایجاد شود. وی اظهار داشت: پیشگیری و کاهش جرم و نرخ وقوع جرایم ارتباط مستقیمی با مسائل اقتصادی و کار دارد به همین منظور می‌توان گفت که مناطق آزاد سرپل مستحکمی برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور است.