معاون عمرانی دانشگاه آزاد از عملیات احداث۶۳ هزار مترمربع پروژه عمرانی ورزشی در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی در زمینه آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی ورزشی در واحدهای این دانشگاه گفت: در حال حاضر زیربنای پروژه‌های ورزشی در دست احداثبیش از ۶۳ هزار مترمربع است.

وی با بیان اینکه ۲۲ پروژه ورزشی در دست احداثقرار دارد، افزود: زیربنای پروژه‌های ورزشی دارای مجوز احداث(در مرحله طراحی و مناقصه) بیش از ۱۸ هزار مترمربع و تعداد پروژه‌های ورزشی دارای مجوز احداثدر مرحله طراحی و مناقصه) ۶ مورد و مجموع زیربنای پروژه‌های ورزشی در دست احداثو دارای مجوز طراحی و مناقصه برای احداثبیش از ۸۱ هزار مترمربع است.

هاشمی درباره پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها، گفت: متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه‌های ورزشی در دست احداث۵۰ درصد است.