با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه، اصلاحیه بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری موج ، با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه، اصلاحیه بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳  به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ شد. متن کامل اصلاحیه بخشنامه رئیس قوه قضائیه به شرح ذیل است: بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ درخصوص یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۶/۳/۹۵، هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و واخواهی مذکور در ردیف الف بند ۱ بخشنامه فوق به شرح زیر اصلاح می‌گردد: الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵% محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۵/۴% محکومٌ به) است.