دادگاه مطبوعات که مطابق برنامه یکشنبه‌ها برگزار می‌شود، این هفته تشکیل جلسه نداد.

به گزارش خبرگزاری موج، دادگاه مطبوعات امروز هم تشکیل جلسه نداد و به پرونده ای رسیدگی نشد. دادگاه رسیدگی به جرایم و اتهامات رسانه‌های کشور مطابق برنامه هر یکشنبه در دادگاه یک کیفری استان تهران برگزار می‌شود. امروز هم به علت در نوبت رسیدگی نبودن پرونده شکایات، اتهامات و جرایم، دادگاه تشکیل جلسه نداد. در آخرین جلسه دادگاه مطبوعات سایت دانا به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و افترا با شکایت مدعی‌العموم با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. روزنامه خبر ورزشی نیز به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی العموم و علی کفاشیان، با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. همچنین هیأت منصفه به اتفاق آرا هر ۲ رسانه را مستحق تخفیف دانستند.