معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه هیات وزیران درباره تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش های دولتی، غیردولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۵ را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد. مصوبه هیات وزیران درباره تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۵ را برای اجرا ابلاغ کرد. *متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است: ۱- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل تعیین می گردد: الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی: ۱- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار ۱۰۶۰۰۰ ریال ۲- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD- PhD 132000 ریال ۳- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی ۱۶۰۰۰۰ ریال ۴- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک ۱۹۰۰۰۰ ریال ۵- کارشناس ارشد پروانه دار ۹۰۰۰۰ ریال ۶- کارشناس پروانه دار ۷۳۵۰۰ ریال ب- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر برای ویزیت سرپایی اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و کارکنان غیر پزشک دارای دکترای تخصصی (PhD) هیئت علمی و غیر هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به صورت دو برابر و به شرح جدول (*)است. تبصره ۱- سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع بند (ب) معادل سی درصد تعرفه-های مصوب در جزء (الف) می باشد و مبنای پرداخت بیماران برای کلیه خدمات، ارزش نسبی پایه هر خدمت (بدون اعمال ضریب تمام وقتی) می باشد. تبصره ۲- اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی اطلاق می‌شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند. ج- ضریب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ۱- ضریب تعرفه دندانپزشکی ۲۰۰ر۵ ریال ۲- ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت (تشخیصی، درمانی و توانبخشی) در بخش دولتی بر مبنای کای واحد ۴۰۰ر۹۲ (نود و دو هزار و چهارصد ریال) محاسبه می گردد. د- هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی در سال ۱۳۹۵، به شرح جدول (*)می باشد. تبصره ۱- پرداخت سازمان های بیمه‌گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود. تبصره ۲- تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، براساس میزان رشد سرفصل های خدمتی و جزییات تعرفه‌های این تصویب نامه قابل محاسبه خواهد بود. تبصره ۳- داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی توسط مراکز ارایه کننده خدمت تأمین می گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از مراکز را ندارند. ۲- خودپرداخت ( فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در ۱۳۹۵ به شرح زیر تعیین می شود: الف- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل سه درصد (۳%) و برای سایر بیمه‌شدگان معادل شش درصد (۶%) تعیین می‌گردد. ب- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت برای دارو و لوازم پزشکی کمافی‌السابق به ترتیب معادل پنج درصد (۵%) و ده درصد (۱۰%) خواهد بود. ج- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) در بخش سرپایی و در خدمات پاراکلینیک (موضوع کدهای (۷) و (۸) کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت) معادل بیست درصد (۲۰%) تعرفه دولتی خواهد بود و برای سایر خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی (سایر کدهای کتاب یادشده) معادل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌شود. د- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰%) در بخش سرپایی و نود درصد (۹۰%) در بخش بستری خواهد بود (با رعایت تعهدات قبل از طرح تحول سلامت). تبصره ۱- مابه التفاوت فرانشیز پرداختی بیماران تا سی درصد (۳۰%) برای خدمات سرپایی و ده درصد (۱۰%) برای خدمات بستری از محل منابع طرح تحول نظام سلامت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین می گردد. تبصره ۲- فرانشیز تعدیلی فوق الذکر صرفاً در بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی قابل اجرا می باشد و در سایر بیمارستان ها فرانشیز بیماران کمافی السابق در خدمات سرپایی سی درصد (۳۰%) و در خدمات بستری ده درصد (۱۰%) خواهد بود. ۳- نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۵ مطابق با بند (د) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح ذیل خواهد بود: الف- صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری: ۱- حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل، بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر (شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه) در سال ۱۳۹۵ معادل شش درصد (۶%) حقوق و مزایای مستمر تا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار به شرح ذیل تعیین می گردد: ۱-۱- بیمه شده شاغل دو درصد (۲%) حقوق مبنای کسور و بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران (۷/۱) درصد حقوق ۲-۱- دستگاه اجرایی معادل سهم بیمه شده ۳-۱- مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (برنامه بیمه کارکنان دولت (۳۰۴۰۵) ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه بیمه خدمات درمانی (۳۰۴۴۰) ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح). ۲- حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین دو درصد (۲%) حقوق مبنای کسور و حق بیمه بازنشستگان و موظفین (۷/۱) درصد و بقیه تا شش درصد (۶%) مبنای کسور توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق ودستمزد مشمولین قانون کار می‌باشد. تبصره- در صورتی که دریافتی حقوق و مزایای مشمولین صندوق کارکنان لشکری و کشوری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد، حق بیمه آنها معادل حداقل حقوق و مزایای قانون کار تعیین می گردد. ۳- در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق های مربوط باشند، حق بیمه درمان موضوع این تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می‌شود. ۴- کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (۳۰) قانون برنامه پنجم توسعه می‌توانند با پرداخت شش درصد دو برابرحداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند. ب- حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل شش درصد حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین که صد در صد آن توسط دولت تأمین می‌گردد. تبصره- در مواردی که بیمه شده اصلی مددجو یا توانخواه تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و خانواده آنها (والدین، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان بهزیستی نمی باشد، پوشش بیمه ای آنها (والدین، خواهر و برادر) در قالب تبعی (۳) در صندوق سایر اقشار و یا در قالب بیمه ایرانیان و یا بیمه سلامت همگانی امکان پذیر می باشد. ج- حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می‌گردد. د- نرخ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۵ برای سایر گروه ها (صندوق‌های بیمه ایرانیان، بیمه سلامت همگانی، کارکنان وظیفه، سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان و بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد) برابر سیصد و ده هزار ریال (۰۰۰/۳۱۰) ریال به شرح زیر تعیین می‌گردد: ۱- سهم بیمه شدگان و دولت در صندوق بیمه ایرانیان هریک معادل پنجاه درصد(۵۰%) سرانه مصوب می‌باشد. تبصره ۱- در مورد گروه های نیازمند موضوع تبصره بند (۲) تصویب نامه شماره ۷۴۵۱۵/ت۴۰۳۰۲ ک مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۷ میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه شده (مازاد بر پنجاه درصد) بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان بیمه سلامت ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا رأسا توسط سازمان بیمه سلامت ایران تعیین می‌گردد. مشارکت بیمه شدگان فوق از نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی معادل پانزده درصد (۱۵%) می باشد. تبصره ۲- حداکثر مدت زمان اعتبار میزان بخشودگی برای سهم مشارکت بیمه شده معرفی شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور دو ساله می باشد. تبصره ۳- خدمات سلامت برای ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۰۰۰۰) نفر که طی سنوات مختلف به بالاتر از (۲۰۰۰۰) نفر جمعیت رسیده اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از (۲۰۰۰۰) نفر ملحق گردیده اند (بر اساس تقسیمات وزارت کشور) کماکان در صندوق روستاییان و با رعایت نظام سطح بندی مربوط استمرار خواهد یافت. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می توانند از طریق این نهاد بیمه شوند. تبصره ۴- صد درصد نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۵ برای بیماران خاص تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان و بیمه سلامت همگانی توسط دولت تأمین می گردد. تبصره ۵- بیمه سلامت همگانی در سال ۱۳۹۵ برای افراد فاقد پوشش بیمه با پرداخت حق بیمه متناسب با میزان توانایی در مشارکت آنان (با مکانیزم تعیین نیازمندی همانند متقاضیان بیمه ایرانیان و یا بر اساس نتیجه استعلام از بانک اطلاعاتی هدفمندی یارانه ها) و مابقی سرانه به عنوان سهم دولت استمرار خواهد داشت. ۲- حق بیمه افراد تبعی درجه (۲)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب پرداخت می‌گردد. ۳- حق بیمه افراد تبعی درجه (۳) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق ها) معادل دو نهم (۹/۲) مازاد بر حق بیمه مصوب پرداخت می‌گردد. ۴- شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان، حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. ۵- ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (۳) بر اساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است. ۶- یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عایله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و مابقی آن توسط دولت تأمین می‌گردد. ۷- سازمان بیمه سلامت ایران مجاز است نسبت به پوشش بیمه اتباع بیگانه مقیم ایران با معرفی وزارت کشور اقدام نماید. تبصره- پوشش بیمه ای اتباع بیگانه سایر اقشار (دانشجویان، طلاب و خانواده ایثارگران) در صورت درخواست بیمه گذار مربوط بلامانع است. هـ- این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا می باشد. جداول(*)مربوط به بندهای این مصوبه در پایگاه اطلاع رسانی دولت به نشانی www.dolat.ir قابل مشاهده می باشد. **تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی ابلاغ شد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری همچنین مصوبه هیات وزیران درباره تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ را برای اجرا ابلاغ کرد. *متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است: ۱- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ (مطابق لیست پیوست تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۶۱/ت۵۲۲۷۰ هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ )به شرح ذیل تعیین می گردد: الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی: ۱- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار (۰۰۰ر۱۴۰) ریال ۲- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD- PhD (000ر۲۳۰) ریال ۳- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (۰۰۰ر۲۸۰) ریال ۴- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (۰۰۰ر۳۲۰) ریال ۵- کارشناس ارشد پروانه دار (۰۰۰ر۱۲۰) ریال ۶- کارشناس پروانه دار (۰۰۰ر۱۰۵) ریال تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد. تبصره ۲- کارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و PhD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره ۳- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود. ب- سقف ضرایب تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی: ۱- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی (۰۰۰ر۸) ریال ۲- ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت در بیمارستان ها و مرکز تشخیصی درمانی وابسته به سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای کای واحد دویست هزار (۰۰۰ر۲۰۰) ریال محاسبه می گردد. تبصره - ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کد (۷) و (۸) ) که با علامت (#) مشخص شده اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شود، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده یکصد و چهل و هفت هزار (۰۰۰ر۱۴۷) ریال محاسبه می گردد. ۳ - کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت (خدمات کدهای (۷) و (۸) که با ضریب ریالی یکصد و سی هزار (۰۰۰ر۱۳۰) ریال محاسبه می گردد. ۲- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های مشمول به شرح جدول (*)می باشد. - سهم سازمان های بیمه گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیر دولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ به شرح زیر تعیین می‌شود: الف - معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری. ب - معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی. ۴- این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۵لازم‌الاجرا می‌باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد. **سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی ابلاغ شد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه هیات وزیران درباره تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی را ابلاغ کرد. متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است: ۱- سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ به شـرح زیر تعیین می‌شود: الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی: ۱- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار (۰۰۰ر۲۲۰) ریال ۲- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD- PhD(000ر۳۴۵) ریال ۳- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (۰۰۰ر۴۳۰) ریال ۴- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (۰۰۰ر۴۹۰) ریال ۵- کارشناس ارشد پروانه دار (۰۰۰ر۱۸۵) ریال ۶- کارشناس پروانه دار (۰۰۰ر۱۶۰) ریال تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کنند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد. تبصره ۲- کارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و PhD استفاده کنند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره ۳- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌شود. تبصره ۴- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند. ب - سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی: ۱- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی(۰۰۰ر۱۲) ریال ۲- ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت در بخش خصوصی و خیریه بر مبنای کای واحد چهارصد هزار (۰۰۰ر۴۰۰) ریال محاسبه می‌شود. تبصره - ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کدهای(۷) و (۸) ) که با علامت (#) مشخص شده اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و ده هزار (۰۰۰ر۲۱۰) ریال محاسبه می‌شود. ۳-کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (کدهای (۷) و (۸) کتاب) با ضریب ریالی یکصد و نود هزار (۰۰۰ر۱۹۰) ریال محاسبه می‌شوند. ۲- سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی به شرح جدول (*)است. ۳- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است: الف – معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری. ب – معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی. ۴- این تصویب‌نامه شامل بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به مؤسسات خیریه نیز می‌باشد. ۵- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی و خیریه به تفکیک برای سال ۱۳۹۵ در استان‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی استان توسط کارگروهی متشکل از افراد زیر تعیین خواهد شد: ۱- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ۲- رییس سازمان نظام پزشکی استان ۳- نماینده استاندار ۴- نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان ۵- نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان تبصره - در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کمیته مذکور حضور خواهد یافت. ۶- این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را نیز برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.