دبیر هیات منصفه مطبوعات گفت: مدیران مسئول روزنامه جهان صنعت و نشریه سرزمین پویا مجرم شناخته نشدند.

به گزارش فرزانه فریدونی خبرنگار خبرگزاری موج ، دادگاه مطبوعات پس از دو هفته تعطیلی این هفته برگزار شد و چند پرونده مورد بررسی قرار گرفت. علی‌اکبر کسائیان  در مورد دادگاه مطبوعات تین هفته گفت: پرونده‌های روزنامه جهان صنعت به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر زنان و نشریه سرزمین پویا به اتهام تحریف سخنان رییس جمهور صبح امروز در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی مورد رسیدگی قرار گرفت. وی افزود: پس از پایان دادگاه، هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و بر اساس نظر هیات منصفه مدیران مسئول روزنامه جهان صنعت و نشریه سرزمین پویا مجرم شناخته نشدند. دبیر هیات منصفه مطبوعات اظهار داشت: رسیدگی به ماهنامه بیست ساله‌ها به علت نقص در پرونده به آینده موکول شد.