مدیرکل اداره تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف و امور خیریه از راه اندازی سامانه جامع مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه و نقش آن در شفافیت مالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان اوقاف و امورخیریه، حجت الاسلام و المسلمین امراله حسنی نیا، ‌گفت: این سامانه از سال ۸۹ و بر اساس تکلیف قانونی مذکور در بند ' ب ' ماده ۱۷۷قانون برنامه پنجساله توسعه کشور و سیاست دولت الکترونیک راه اندازی و اجرایی شده است. وی تصریح کرد: اداره کل تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف براساس ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات، تحقیق، رسیدگی و نظارت بردرآمدها وهزینه های موقوفات و بقاع متبرکه را درسازمان اوقاف برعهده دارد و با هرگونه انحرافی از نیت واقف و نذور امامزادگان، دستورات و قوانین سازمان برخورد جدی خواهد کرد. مدیرکل اداره تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف افزود: هرسال نتیجه این رسیدگی ها از قبیل درآمد و هزینه را به عنوان مفاصا حساب به ادارات مالیاتی و مراجع ذیصلاح اعلام می شود تا شفافیت مالی سازمان و استفاده از ظرفیت قانونی برای معافیت مالیاتی استفاده شود. **صدور مفاصا حساب برای تمامی موقوفاتحسنی نیا ادامه داد: تا قبل از راه اندازی سامانه جامع موقوفات به دلیل کمبود نیروی انسانی و فراهم نبودن زیر ساخت های نظارتی ادارات تحقیق حداکثرتا ۲۵ درصد موقوفات را می توانستند مورد رسیدگی قرار دهند و در نهایت مفاصا حساب برای آنها صادر نمایند اما اکنون با راه اندازی سامانه جامع با همان نیروی انسانی، برای تمامی موقوفات متصرفی مفاصا حساب صادر می شود. وی خاطرنشان کرد: موقوفات درکشور به دو صورت مدیریت می شود که عبارتند ازموقوفاتی که متولی شرعی دارند و اشخاص حقیقی آنها را مدیریت می کنند و دوم موقوفاتی که یا مجهول التولیه هستند و یا اینکه در زمان وقف، متولی مشخص نشده است. وی افزود: سازمان اوقاف و امورخیریه براساس بند یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف به نمایندگی از حاکمیت، تولیت آنها را برعهده دارد که در اصطلاح به آنها موقوفات متصرفی می گویند و تحت مدیریت و نظارت سازمان اوقاف است.** سامانه جامع ارمغان آور شفافیت مالیوی توضیح داد: اطلاعات این موقوفات از سال ۸۹ در سامانه جامع موقوفات بارگذاری و کلیه اموراز قبیل واگذاری به اجاره و جمع آوری اجاره ها و هزینه ها نیز براساس نیت واقف از طریق سامانه جامع مدیریت موقوفات انجام می پذیرد که این موضوع از شفافیت مالی بسیار بالایی برخوردار است. حسنی نیا در توصیف کارکرد سامانه جامع موقوفات یادآورشد: روند اجرای کار براساس قانون که هر موقوفه را دارای شخصیت حقوقی مستقل و ساختار اداری مشخص می داند، است. وی اضافه کرد: در هر شهرستان رئیس اداره و امورمالی آن، عملیات واگذاری به اجاره و کسب عواید و هزینه کردن آن را براساس نیت مشخص شده است که توسط واقف در زمان وقف مطابق نص فتوای مراجع معظم تقلید انجام می دهند و اداره تحقیق بر این فرایند نظارت مستمر دارد. رئیس اداره تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف و امورخیریه درمورد نذور بقاع متبرکه نیز گفت: هیات امنا در خود امامزادگان نذور را جمع آوری و هزینه می کنند و اداره اوقاف استان و سازمان صرفا بر این موضوع نظارت می کند و هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارد، البته با نظارت و برنامه ریزی سالانه در سه حوزه عمرانی، فرهنگی و مدیریتی برای هر بقعه متبرکه این کار انجام می شود. حسنی نیا با بیان اینکه ثبت کل فعالیت ها و عملکردهای مالی موقوفات متصرفی به عنوان یک رویداد از اهمیت خاصی در کشور برخورداراست یادآورشد: شفافیت مالی و صحت آمار، جمع آوری آمارموقوفات وجمع بندی درآمد و هزینه های آنها از دستاوردهای اخیر سازمان اوقاف است که جزئیات آن در سامانه جامع اطلاعات وجود دارد و رویداد مالی به تفکیک هر موقوفه و بقعه کاملا شفاف و روشن است. وی با اشاره به ضرورت تثبیت اطلاعات موقوفات در سامانه گفت: براساس ماده ۱۷۷ و ماده ۲۴ قانون و ماده ۳ قانون اوقاف که تصریح کرده است هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل است در این سیستم برای هرموقوفه شخصیت حقوقی مستقل در نظرگرفته شده است وحساب و کتاب های آن نیز جدا است و بر اساس شرع و قانون است. حسنی نیا درمورد موقوفات منفعتی گفت: سازمان اوقاف و یا متولی مشخص شده توسط واقف، عواید این موقوفات را که غالبا به صورت اجاره واگذار می شود، وصول و به حساب جداگانه ای برای هرموقوفه واریز و طبق نیت واقف هزینه می کنند. وی اضافه کرد: حدود۶۰ هزارموقوفه منفعتی درکشور وجود دارد و هرموقوفه دارای حساب جداگانه و کد مشخص در سامانه جامع موقوفات است که درآمد آن براساس نیت مشخص توسط واقف هزینه می شود. رئیس اداره تحقیق تاکیدکرد: سازمان اوقاف هیچ گاه بدنبال حساب متمرکز برای موقوفات نبوده چرا که امکان اجرای نیت را از سازمان سلب می کند و برای هرموقوفه دارای شماره حساب مستقل مفاصا حساب جداگانه ای صادر و تحویل ادارات مالیاتی می شود و اسناد و مدارک آن هم موجود است.** وضعیت موقوفات غیر متصرفیحسنی نیا با تاکید بر اینکه موقوفات غیرمتصرفی تولیت آنها با اشخاص حقیقی است گفت: برخی موقوفات غیر متصرفی دارای متولی منصوص اند که قانون در مورد آنها تصریح کرده است که در اخذ مفاصا حساب از سازمان اوقاف اجباری وجود ندارد و متولیان منصوص می توانند جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی، مفاصا حساب اخذ کنند و یا اینکه اظهار نامه مالیاتی تحویل دهند و مالیات خود را پرداخت کنند. وی افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه نیز دقیقا بر همین اساس اقدام کرده است و در این چارچوب در همه استان ها برای متولیان در همایش های آموزشی، مسائل مربوط به نظارت سازمان و ارتباط متولیان با ادارات اجرایی اوقاف و چگونگی برخورداری از معافیت های مالیاتی و اخذ مفاصا حساب آموزش داده می شود.** سازمان اوقاف وظیفه نظارتی دارد رئیس اداره تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف با بیان شرح وظایف قانونی سازمان اظهار داشت: بر اساس قانون سازمان اوقاف نماینده حاکمیت برای نظارت بر موقوفات عام است که این نظارت ممکن است همراه با کنترل و یا اطلاع رسانی باشد که در هر صورت باید برای صیانت از اصل موقوفات و چگونگی وصول درآمد و نحوه هزینه کرد آنها اطلاع کامل داشته باشد تا جلوی هرگونه تعدی و تفریط و تضییع حقوق موقوفات گرفته شود. حسنی با اشاره به اینکه هم اکنون ۸ هزارمتولی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: نظارت بر موقوفات غیرمتصرفی از وظایف و اختیارات سازمان است که در برخی موارد زمینه قانونی آن فراهم نگردیده است و ابزار نظارتی سازمان اوقاف سامانه جامع موقوفات است که با ثبت اطلاعات و عملکرد متولیان صدور مفاصا حساب امکان پذیر است. وی تاکیدکرد: متولیان موقوفات غیر متصرفی با توجه به ویژگی و امتیازات سامانه جامع موقوفات به ما مراجعه می کنند و ما نیز به منظور شفاف سازی در این مورد آماده ارائه پاسخ های شفاف و صریح ازعملکرد خود هستیم. وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزش متولیان موقوفات غیرمتصرفی درکشور خاطرنشان کرد: متولی هر موقوفه در صورت مراجعه به ادارات سازمان اوقاف از لحاظ قانونی و شرعی توجیه و مورد حمایت قرارخواهد گرفت و مبنای کار سازمان اوقاف نیز قوانین موضوعه کشور و فتوی شرعی مراجع به خصوص فقیه حاکم یعنی رهبرمعظم انقلاب است. مدیرکل اداره تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف تاکیدکرد: براساس برنامه سالانه سازمان اوقاف، نذور هر امامزاده در همان امامزاده هزینه می شود و براساس سامانه جامع هرامامزاده دارای شخصیت حقوقی و کد ملی است. وی خاطرنشان کرد: برهمین اساس، نذور درآنجا جمع آوری و پس از صورت جلسه به حساب امامزاده واریز می شود و بر اساس برنامه سالانه ای که به تصویب می رسد در همان امامزاده هزینه می شود. حسنی نیا گفت: سازمان اوقاف صرفا اجرت المثلی را که بابت اداره بقاع و موقوفات و بابت حق التولیه است برداشت می کند که میزان آن براساس نظر کارشناسی اجرت المثل است که این اقدام هم قانونی و هم شرعی است. وی افزود: سازمان اوقاف بیش از این اجرت المثل، دخالتی بدون اجازه هیات امنا ندارد و ادارات تحقیق نیز هیچ گونه اسنادی را بدون اجازه هیات امنا نمی پذیرد و این نکته ای است که بسیاری به آن توجهی ندارند. مدیرکل اداره تحقیق وحسابرسی سازمان اوقاف درمورد استفتائات مطرح شده در برخی روزنامه ها اظهارداشت: این یک امر مسلم است که مراجع معظم تقلید به فرض سوال پاسخ می دهند و چنانچه سوال کننده صداقت و راستگویی در طرح سوال خود نداشته باشند و هدف خاصی را دنبال کند جواب بر فرض سوال است و این گونه سوء استفاده از گفتار و فتوی مراجع کاری ضد اخلاقی است که باعث عدم اعتماد به جامعه خیرین می شود. وی تاکیدکرد: تضعیف یک نهاد حاکمیتی با شبهات و مسائل غیر واقعی، عاقلانه و پسندیده نیست و به نفع هیچکس نیست.