سازمان تامین اجتماعی، شرایط تحت کفالت قراردادن والدین از سوی بیمه شدگان این سازمان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، برای تحت پوشش قرار گرفتن والدین و برخورداری آنها از خدمات این سازمان، باید سن پدر ۶٠سال تمام و مادر ۵۵ سال تمام باشد.

تامین معاش پدر و مادر به عهده بیمه شده باشد و از هیچ سازمانی مستمری دریافت نکنند یا به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ این قانون از کارافتاده باشند. همچنین، در زمان ارائه تقاضای کفالت برای والدین، آنها بیمه شده سازمان تامین اجتماعی نباشند.

والدین بیمه شده برای تحت پوشش قرار گرفتن، مشمول سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی یا دریافت حقوق و مستمری نباشد. بیمه شده برای تحت تکفل قرار دادن والدین بیمه شده، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی والدین را به هنگام مراجعه به شعبه مربوطه به همراه داشته باشند.

بر اساس آمار ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که بیش از ۱۳ میلیون نفر از آنها بیمه شده اصلی و مابقی افراد تحت تکفل هستند.