معاون ستاد حقوق بشر از تدوین اقدامات و دستاوردهای حقوق بشری ایران در قالب کتابی تحت عنوان «حمایت وارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» از سوی ستاد حقوق بشر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر، از تدوین اقدامات و دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در قالب کتابی تحت عنوان«حمایت وارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» به دو زبان فارسی وانگلیسی از سوی ستاد حقوق بشر خبر داد. غریب آبادی هدف از این اقدام را، اطلاع رسانی صحیح و واقعی در خصوص وضعیت حقوق بشردر جمهوری اسلامی ایران خواند و آن را در راستای یکی از ابعاد چهارگانه راهبرد حقوق بشری کشور توصیف کرد. معاون ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه حقوق بشر صرفا حقوق سیاسی و مدنی را در برنمی گیرد، افزود: یکی از ویژگی های این مجموعه، جامع بودن آن است که تمامی حوزه های حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی را شامل می‌شود. شایان توجه است که این کتاب در بیست بخش به این شرح تدوین شده است: ساختارها و چارچوب های هنجاری و سازمانی در زمینه حمایت و ارتقاء حقوق بشر در ایران، حق آموزش، حق بهداشت و سلامت، حق برخورداری از تامین اجتماعی، حق اشتغال، حق برخورداری از مسکن مناسب، حق دسترسی به آب و انرژی، حق دسترسی به غذای کافی، فقرزدایی، محیط زیست وتوسعه پایدار، حقوق معلولین، حقوق دمکراتیک، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت های دینی، عدالت قضایی، تقویت و تعامل با سازمان های مردم نهاد، تعاملات وهمکاری های بین المللی در حوزه حقوق بشر، چالش ها و محدودیت‌ها.