مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی (CRM )، با بهره گیری از سیستم های نوین ارتباطی، بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان را در حوزه های مربوط به این سازمان راهنمایی می کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی از طریق ٤ کانال ارتباطی؛ سامانه تلفنی ١٤٢٠، سامانه پیامکی، پیام صوتی و بخش مراجعین حضوری مستقر در ستاد مرکزی این سازمان، پاسخگوی ٢٧ هزار و ٥٢  نفر در خرداد سال جاری بوده است.

مشاوره های ارائه شده در حوزه های مختلف سازمان تامین اجتماعی بوده است که بیشترین بخش مربوط به حوزه بیمه ای با ٦٨,٩٨ درصد است و حوزه های اقتصادی مالی، درمانی و نظارتی و فرهنگی دیگر بخش های مورد مشاوره مخاطبان بوده است.

سامانه تلفنی ١٤٢٠ یکی از راههای ارتباطی بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی است که در خرداد گذشته ٢٤ هزار و ٦٣٥ تماس از سراسر کشور با این سامانه برقرار شده و٦٠,٢٢ درصد این تماس ها از تهران بوده است.

در تماس های تلفنی با ١٤٢٠، بیمه بیکاری، بیمه اختیاری، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، غرامت دستمزد ایام بارداری، مشاهده اینترنتی سابقه بیمه شده، شرایط تکفل، تامین اعتبار دفترچه، محاسبه افزایش مستمری، تغییرات دستمزد مستمری، بررسی درخواست بازنشستگی، ارسال لیست، بازرسی و دریافت کد کارگاهی مطرح و پاسخ لازم به مخاطبان ارائه شده است.

در حوزه پیام های صوتی نیز از ٤٣٤ پیام صوتی دریافت شده، ٢٤٤ پیام معادل ٥٦,٢٢ درصد در حوزه های فنی بیمه شدگان، نامنویسی و حسابهای انفرادی، وصول حق بیمه و فنی مستمری ها قرار می گیرند.
در همین مدت از ٨٢٢ پیامک دریافت شده توسط مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی ٥٩٦ پیامک معادل ٧٢,٥١ در چهار حوزه فنی بیمه شدگان، نامنویسی و حساب های انفرادی، وصول حق بیمه و فنی مستمری ها قرار می گیرند.

همچنین یک هزار و ١٦١ نفر در خرداد ماه گذشته به بخش مراجعین حضوری مستقر در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردند که از این تعداد ٨٤١ نفر معادل ٧٢,٤٤ درصد از تهران به این بخش مراجعه کرده اند.

همچنین در همین مدت ١٤ هزار و ٣٢٨ نفر در سایت پورتال مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی متقاضی ثبت نام برای طرح سئوالات خود بوده اند.