طرح نامگذاری خیابان شنگرف به نام استاد عبدالله انوار با موافقت اعضای شورای شهر تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در  شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران طرح نامگذاری خیابان شنگرف در محدوده منطقه ٣ به نام استاد عبدالله انوار با ١٩ رای موافق تصویب شد.