نحوه محاسبه یک ساعت اضافه کاری، ذخیره مرخصی و مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین (مشخص) از سوی سازمان اداری استخدامی تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سازمان اداری استخدامی نحوه محاسبه ذخیره مرخصی را تعیین کرد.

نحوه محاسبه یک ساعت اضافه کاری، ذخیره مرخصی و مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین (مشخص) از سوی سازمان اداری استخدامی تعیین شد.

مرخصی

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج