شهردار شیراز گفت: به رغم آنکه هر سال وظایف شهرداری ها افزایش می یابد، اما در مقابل درآمد آنها کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، اسکندرپور در دومین نشست شهرداران کلانشهرهای کشور با بیان این مطلب افزود: به دلیل کمبود آمدپایدار در شهر شیراز 3000 هکتار از باغ های قصر دشت این کلانشهر تغییر کاربری داده شده است.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف افزایش درآمد پایدار اتفاق ناپایداری است، ادامه داد: اگر امروز در تهران فروش تراکم مشکل ایجاد کرده، اما متاسفانه در شیراز شاهد تغییر کاربری هستیم.

شهردار شیراز بیان کرد: شیب تغییر کاربری در سه سال اخیر تند شده و اگر دولت و به خصوص رئیس جمهور کمک نکند مجبور هستیم برای به دست آوردن درآمد به سمت تغییر کاربری برویم و دیگر راهی نداریم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج