مدیر بیمه اتومبیل شرکت بیمه ایران از پرداخت ۵۰ درصد غرامت مصدومان و جان باختگان حادثه رانندگی در فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، عباس فراشیان ادامه داد: اتوبوس حامل این سربازان دارای بیمه شخص ثالثبیمه ایران بوده است و نگاه این شرکت بیمه به این حادثه یک نگاه ملی و پرونده ویژه آن تشکیل شده است. وی افزود: با دریافت کروکی و گزارش اولیه این حادثه ۵۰ درصد غرامت تا هفته آینده پرداخت می شود.