بر اساس ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است، حقوق بیمه شدگان مربوط به هر کارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، برابر ماده ٧ آئین نامه یادشده، کارفرما مکلف است، صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هرکارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال کند.
لذا تمامی کارفرمایانی که دارای بیش از یک کارگاه هستند، باید لیست کارکنان هر یک از کارگاه‌های مربوطه را (انبار، کارخانه، دفتر و...) به صورت جداگانه به شعبه محدوده کارگاه ارسال کنند. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج