قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور، مرخصی زندانیان به مناسبت شب های قدر و عید سعید فطر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها قوه قضائیه با صدور بحشنامه ای مرخصی زندانیان را ابلاغ کرد. بر اساس این گزارش، به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف: زندانیان محکوم به حبس: ۱- محکومان به حبس ابد به شرایط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲- محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳- محکومان به حبس از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴- محکومان به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل ۲ ماه حبس. ۵- محکومان به حبس کمتر از یکسال تا شش ماه به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. ۶- محکومان به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد، به شرط تحمل حداقل ۱۵ روز حبس. تبصره: محکومان به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد و فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود. ب: زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند: ۱- محکومان به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲- محکومان به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد. به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. ۳- محکومان به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل ۱۵ روز حبس. تبصره: محکومان به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال بوده و فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود. ج:محکومان جرایم غیر عمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیر عمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومان موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند، چنانچه محکومان در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات امکان پذیر خواهد بود. د: مرتکبان جرایم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته،تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی،اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ، ورود، تولیدف توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومانی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها، قاچاق اسلحه، انسان و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس شورای طبقه شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در مورد سارقان دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ شود هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی کنند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان ها عبارت است از: ۱- بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۳- بیش از ۳۰ گرم هروئین و روان گردان ها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور.