طبق ماده ٧٠ قانون تامین اجتماعی، بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج، بیماری آنان غیرقابل علاج تشخیص داده می شوند و پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی توانایی خود را کلاً یا بعضا از دست داده باشند، از کارافتاده تلقی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، طبق قانون تامین اجتماعی سه حالت برای ازکارافتادگی پیش بینی شده است.

چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ٣٣ تا ٦٦ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کارافتاده جزئی شناخته می شود.اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ٦٦ درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می شود .بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای،از کارافتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

گفتنی است، برای تعین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج