حریرچی با بیان این که در کشورهای دیگر دنیا که هزینه های درمانی پرداختی از جیب حدود 30 الی 40 درصد و هزینه های کمر شکن سلامت حدود 3 درصد است، گفت: با اجرای طرح تحول سلامت در کشور، هزینه های کمرشکن به حدود 2.4 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، ایرج حریرچی ضمن بیان این مطلب گفت: برای کاهش هزینه های کمرشکن به حدود  یک درصد براساس تجارب دیگر کشورها، باید پرداختی از جیب به حدود ۲۰ درصد برسد بنابراین  برای دستیابی به ارقام زیر یک درصدی و چند دهم درصدی در کشور باید پرداختی هزینه های درمانی از جیب مردم به زیر 20 درصد کاهش یابد.

قائم مقام وزیر بهداشت با بیان این که بعد از اجرای طرح تحول سلامت پرداختی از جیب مردم کاهش زیادی داشته ولی هنوز میزان مطلوب حاصل نشده است، گفت: در صورت عدم اجرای طرح تحول سلامت  در سال 95 مردم باید 18 تا 20 هزار میلیارد تومان بیشتر در حوزه سلامت هزینه می کردند که با اجرای طرح تحول این مقدار هنگفت در هزینه خانوارها صرفه جویی شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: گرچه پرداختی از جیب مردم به زیر 40 درصد در سال 95 کاهش یافته است ولی خانوارها هنوز حدود 50 هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت از جیب هزینه کرده اند.

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به این که در کشورهای دیگر دنیا که پرداختی ازجیب حدود 30 الی 40 درصد و هزینه های کمر شکن سلامت حدود 3 درصد است، افزود: با اجرای طرح تحول این میزان به حدود 2.4 درصد در کشور ما کاهش یافته است و برای کاهش هزینه های کمرشکن به حدود  یک درصد بنا به تجربه دیگر کشورها باید پرداختی از جیب به حدود ۲۰ درصد برسد و برای دستیابی به ارقام زیر یک درصدی و چند دهم درصدی باید پرداختی از جیب مردم زیر 20 درصد باید باشد.

دکتر حریرچی تاکید کرد: برای کاهش پرداختی از جیب مردم علاوه بر کنترل کل هزینه های سلامت و افزایش سهم بیمه ها و دولت در حوزه سلامت راهکار مهم مراجعه مردم به تیم پزشک خانواده و اجرای نظام ارجاع است و با این روش می توان رابطه مالی بیمار با پزشک و موسسات ارائه خدمات درمانی را حذف کرد و یا به حداقل رساند.

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت در پاپان گفت: با خرید راهبردی خدمات سلامت باید از یک سو تقاضای القایی را کاهش داد و از سویی دیگر باید مردم را راهنمایی کرد که به جای مراجعه مستقیم به سطوح تخصصی و فوق تخصصی ابتدا به پزشک خانواده و مراقب سلامت خود مراجعه کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج