نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می رسد نه تنها در رسانه بلکه در سطح جامعه نیز در همه حوزه ها به حقوق و جایگاه زن نوعی نگاه افراط و تفریط وجود داشته است، حال آن که افراط و تفریط هر دو مخرب است و تنها نگاه اعتدال است که می تواند سازنده باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام احمد مازنی گفت: نمی توان پذیرفت که از موضع ترحم امتیازات ویژه به زنان داده شود تا زنان به حقوق خود برسند بلکه باید جایگاه و عزت زنان در عرصه های اجتماعی تبیین و لحاظ شود و از روی عزت شرایطی فراهم شود که زنان بتوانند شانه به شانه مردان و نه سایه به سایه مردان در فرایند توسعه کشور ایفای نقش کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص نقش رسانه در بازنمایی هویت واقعی زنان اظهار داشت: به نظر می رسد نه تنها در رسانه بلکه در سطح جامعه نیز در همه حوزه ها به حقوق و جایگاه زن نوعی نگاه افراط و تفریط وجود داشته است، حال آن که افراط و تفریط هر دو مخرب است و تنها نگاه اعتدال است که می تواند سازنده باشد.

وی افزود: حضرت علی(ع) فرمودند تفریط نشانه جهل است ما به دلیل آنکه به حقوق واقعی زن به صورت جامع، کامل و همه جانبه توجه نمی کنیم دچار افراط و تفریط می شویم یعنی یک جا برای دفاع از حقوق زنان و حضورشان در حوزه های اجتماعی به گونه ای طرح مساله می کنیم که جایگاه زن در خانواده و حق و تکلیفی که زن به عنوان مادر و همسر عهده دار است، تحت الشعاع قرار می گیرد همچنین نقشی عاطفی و روانی که در خانه می تواند اعمال کند را فراموش می کنیم.

وی ادامه داد: گاهی هم برعکس چنان در مورد حقوق زن در خانواده و تکالیف و مسئولیت های زن در خانواده سخن می گوییم که گویی زنها باید در خانه و پشت درهای بسته باشند و هیچ وظیفه اجتماعی ندارند و نباید در عرصه های اجتماعی حضور یابند؛ این دو رویکرد متاسفانه در همه عرصه ها چه در رسانه و چه در بخش های مختلف جامعه وجود دارد.

مازنی با بیان اینکه اگر بخواهیم به حقوق واقعی زنان توجه شود، باید در درجه اول زن را به عنوان یک انسان ببینیم، متذکر شد: وقتی زن از نگاه انسانی دیده شد، همچون سایر انسانها دارای حقوق اجتماعی و حقوق فردی است همچنانکه هم تکالیف اجتماعی و هم تکالیف فردی دارد. یعنی زن و مرد هر کدام حقوق و تکالیف متقابل و متفاوتی هم دارند و ممکن است مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی برای مردان بیشتر باشد و در این شرایط زنان طبعا باید از امکاناتی که مردان وظیفه دارند برای آنها تامین کنند منتفع شوند و این حقی برای زنان و تکلیفی برای مردان است.

وی افزود: همچنین زنان باید بتوانند در عرصه های اجتماعی به عنوان انسانهایی که در جامعه نقش انسانی دارند و نه نقش جنسیتی، حضور پیدا کنند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: برای ایجاد چنین نگاهی به زن باید فضایی فراهم شود که زنان در مسئولیت های فرهنگی از جمله مسئولیت های قانونگذاری و برنامه ریزی در حوزه فرهنگ و رسانه حضور داشته باشند یعنی با نگاه مردانه نمی توان برای ایفای نقش زنان و ادای مسئولیت های آنها و رعایت حقوقشان انتظار انجام کاری را داشت بلکه این خود زنان هستند که باید در عرصه های فرهنگی از جمله حوزه رسانه حضور داشته باشند.

مازنی در مورد نقش جشنواره «زن، خانواده و رسانه» در ایجاد این تعادل گفت: جشنواره مربوط به زنان هم مانند سایر جشنواره ها باید با نگاه علمی تعریف شود و بعد از آن یافته های علمی در نظام اجرایی و عرصه اجتماعی پیگیری شود. یعنی اگر در ابتدا نگاه علمی بر آن حاکم باشد و در ادامه جنبه اجرایی پشتوانه آن باشد قطعا تاثیرگذار خواهد بود.