مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران گفت: انتشار اخبار مرتبط با اینکه اینجانب حقوق چندین میلیونی می گرفتم را تکذیب می کنم. ۶ سال قبل هم گفتند و مدیر سایت خبری احضار شد.

محمد جهرمی در گفتگو با سید هادی کسایی زاده خبرنگار جامعه خبرگزاری موج؛ در مورد انتشار تصویر و اخباری مبنی بر فیش حقوقی چند صد میلیونی در زمانی که مدیرعامل بانک صادرات بوده است گفت: متاسفم برای افرادی که بدون تحقیق و بررسی مطلبی که ۶ سال قبل در سایت انتخاب منتشر شده بود و همان زمان هم مدیران این سایت به دادگاه احضار شدند دوباره به دلیل اغراض سیاسی و رفع مشکل به وجود آمده در پرداخت حقوق های غیر متعارف در مسئولان فعلی خبر کذب حقوق ۴۸۸ میلیون بنده را منتشر کردند. وی افزود: تصویر منتشر شده و حسابی که از آن گفته می شود در زمان مدیران عامل قبل و بعد از بنده در بانک صادرات هم بوده و هست و حساب شخصی نیست چون این مبلغ بخشی از کارانه ۳۷۰۰۰ نفر از پرسنل بانک صادرات است که در اختیار مدیرعامل و هسئت مدیره به منظور پرداخت پرسنل فعال تر است و هر مبلغی که از این حساب پرداخت شود قابل بررسی است. جهرمی گفت: این خبر کذب محض است و بهتر بود قبل از انتشار خبر به پاسخ های مسئولان وقت در ۶ سال گذشته توجه می کردند.