مدیرکل زندان‌های استان تهران به همراه معاونین و مدیران زندان‌های استان تهران از ندامتگاه شهر ری بازدید به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران به همراه درویش معاون اداری و مالی اداره کل زندان‌های استان تهران و مسگریان معاون قضایی و سرپرست حفاظت و اطلاعات اداره کل زندانهای استان تهران از ندامتگاه شهر ری بازدید کردند. در ابتدای این بازدید منوچهر رحمانی مدیر ندامتگاه شهرری گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این ندامتگاه از سال ۹۰ ابتدای تاسیس آن  در زمینه های عمرانی، بهداشت و درمان، فرهنگی، اشتغال و… ارائه کرد. در ادامه مدیر کل زندانهای استان تهران از قسمتهای یگان حفاظت، ساختمان در حال ساخت ملاقات شرعی، بهداری، اندرزگاه ، فرهنگی، اشتغال، بندمادران، آشپزخانه و… بازدید نمودند. وی پس از بررسی فعالیت های صورت گرفته و در حال انجام  بر لزوم تدوین برنامه ها و راهکارهای علمی و عملی برای جذب حداکثری زندانیان و حضور پررنگ و مشارکت آنان درحوزه های فرهنگی و اشتغال تاکید کرد.