رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز و هیئت همراه از زندان فردیس بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری موج ، در ابتدای این دیدار، محسن صفیاری رئیس زندان در خصوص وضعیت مددجویان و آخرین اقدامات صورت گرفته جهت ساخت بند نظامیان گزارشی ارائه کرد. سپس سیدرضا حسینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز در جمع مددجویان بند نظامی گفت: یکی از سیاست های دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری است که در این راستا گام هایی نیز برداشته شده که به مرور این مهم بیش از پیش به اهداف خود نزدیک خواهد شد. وی افزود: زندان محل تنبیه و اصلاح و بازپروری است و امیدوارم که مددجویان فقط برای یک بار زندان را تجربه کنند. این مقام قضایی با اشاره به مقررات جدید تعلیق مجازات و آزادی مشروط گفت: مدد جویان مراقبت بیشتری کنند تا مجازات تعلیقی و یا آزادی مشروط آنان لغو نشود زیرا ارتکاب جرایم تعزیری درجه ۷ مثل فرار از خدمت مجدد موجب لغو قرار تعلیق مجازات یا آزادی مشروط خواهد شد. در این بازدید، دادستان نظامی، معاون دادستان نظامی، رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک و مدیر اداری و پشتیبانی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز هم حضور داشتند.