مختاباد از فعالیت های فرهنگی شهرداری تهران انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ، عبدالحسین مختاباد عضو شورای شهر با انتقاد از عملکرد فرهنگی شهرداری تهران گفت: در کارهای فرهنگی شهرداری تهران پراکندگی وجود دارد و از اماکن فرهنگی به خوبی استفاده نمی شود. وی با انتقاد از منطقه ٢٢  تهران گفت: خبرهای خوبی از دریاچه شهدای خلیج فارس به گوش نمی رسد بر اساس برخی گزارش ها آب دریاچه به برخی ساختمان ها نفوذ کرده است و این دریاچه الودگی های زیست محیطی ایجاد کرده است .وی افزود:شهردار منطقه ٢٢ به این مسائل پاسخ دهد.