عضو شورای شهر تهران گفت: پیاده راه سازی منطقه ١٧ شهریور بر اساس مطالعه نبوده است.

به گزارش بهاره نوروزی خبرنگار خبرگزاری موج، محمد حقانی عضو کمیسیون سلامت شورای شهر با اشاره به پیاده راه سازی خیابان ١٧ شهریور گفت: پیاده راه سازی منطقه ١٧ شهریور بر اساس مطالعه نبوده است من با مشاهده زندگی مردم ١٧ شهریور دیدم مردم به روز سیاه نشسته اند. وی با اشاره به اینکه سه طبقه از پاساژ ۴ طبقه تخلیه شده است .گفت :برخی کسبه انجا به من گفتند از صبح ۴ هزار تومان فروش نداشته اند. حقانی با تاکید بر عدم امنیت مردم این ناحیه گفت :زنان این منطقه به من گفته اند از حوالی غروب امنیت حضور در خیابان وجود ندارد وی با انتقاد از ساخت وسازهای میدان شهریور گفت :صرف این همه هزینه برای این میدان چه فایده ای داشته است.وی تاکید کرد:خدمت به مردم این است که ١٧ شهریور به حالت اول بر گردد.