توافقنامه همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان ملی بهره وری ایران به منظور گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، این توافق نامه همکاری به امضای سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رویا طباطبایی یزدی رئیس سازمان ملی بهره وری ایران رسید.

توافق نامه همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان ملی بهره وری ایران با هدف توسعه همکاری های مشترک در راستای تهیه و مبادله اطلاعات و داده‌های مورد نیاز در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی و توسعه‌ای - ترویجی در زمینه بهره وری در دستور کار قرار گرفته است.

گسترش همکاری در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز کشور با موضوع بهره وری، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک در زمینه بهره وری و همچنین اقدام مشترک در راستای بسترسازی و انجام فعالیت های مرتبط با ارتقای فرهنگ بهره وری در کشور از دیگر اهداف تعیین شده در این توافق نامه است.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر طبق این توافق نامه نسبت به برآورده کردن نیازهای آموزشی و پژوهشی سازمان ملی بهره وری براساس توافق طرفین، برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، در اختیار قرار دادن مکان‌های مناسب آموزشی برای برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی، متعهد شد.

تالیف، ترجمه، چاپ و انتشار مراجع، متون و کتاب‌های چاپی و الکترونیکی موردنیاز سازمان ملی بهره وری، استفاده از ظرفیت های موجود در دانشگاه به منظور ترویج فرهنگ بهره وری از دیگر تعهدات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در چارچوب این توافق همکاری است.

تعهدات سازمان ملی بهره وری نیز ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت مالی از پروژه‌های تحقیقاتی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت درچارچوب وظایف سازمان، برگزاری نشست‌های مشترک آموزشی - ترویجی، اشاعه توانمندی‌ها و دانش فنی موجود در زمینه بهره وری، مطالعه، بررسی و اعلام نتایج در زمینه پروژه‌های پیشنهادی از سوی دانشگاه در حوزه بهره وری را عهده دار شد.

مدت اجرای این توافق نامه، سه سال تعیین شده که با نظر مساعد طرفین، قابل تمدید خواهد بود و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان ملی بهره وری ایران تعهد کردند حق و حقوق مادی و معنوی یکدیگر در زمینه نتایج حاصل از فعالیت‌های مشترک را به رسمیت بشناسند.