دولت محلی ایالت تگزاس معتقد است که پناهندگان برای امنیت اهالی این ایالت یک تهدید مستقیم به شمار می آیند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، دیوید گلدبی قاضی فدرال آمریکا در جلسه استماع در دادگاه شهر اوستین، سومین درخواست مقام های تگزاس از دستگاه قضایی برای گرفتن مجوز تحریم رسمی پذیرش پناهجویان سوری در این ایالت را رد کرد. مقام های تگزاس اصرار دارند که دولت فدرال آمریکا از حوزه اختیارات خود فراتر رفته و قوانین رایج در آمریکا را نقض کرده است زیرا چندی پیش بدون گرفتن موافقت مقام های محلی ایالت های آمریکا، تصمیم به پذیرش پناهجویان در ایالت های آمریکا گرفته است. دولت محلی ایالت تگزاس معتقد است که پناهندگان برای امنیت اهالی این ایالت یک تهدید مستقیم به شمار می آیند. اما قاضی دیوید گلدبی تاکید کرد: دولت مرکزی در واشنگتن در ارتباط با موضوع مهاجران از اختیارات تام برخوردار است؛ بدون آنکه نیازی به گرفتن موافقت مقامات محلی داشته باشد. وی افزود: دولت محلی تگزاس هیچ گونه دلیل قانع کننده ای دال بر اینکه پناه دادن به پناهجویان در این ایالت در تضاد با قوانین آمریکا است، ارائه نداده است.