بحرینی ها به تحصن مسالمت آمیز خود در مقابل خانه شیخ عیسی قاسم ادامه می دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از شبکه تلویزیونی اللؤلؤ، تحصنی که پایان آن مشخص نشده است نخستین ماه خود را پشت سر می گذارد. از برپایی تحصن مسالمت آمیز بحرینی ها در مقابل خانه شیخ عیسی قاسم یک ماه می گذرد و بحرینی ها با وجود سرکوبگری ها و سختگیری های رژیم آل خلیفه، همچنان به پایداری خود ادامه می دهند. بحرینی ها به دفاع از بزرگ ترین مرجع دینی خود برخاسته اند و تا زمانی که مقامات بحرینی در تصمیم های ظالمانه شان تجدید نظر نکنند به تحصن خود ادامه می دهند. تحصن کنندگان با سر دادن شعار و با بر افراشتن تصاویر شیخ عیسی قاسم حمایت خود را از مراجع و شخصیت های برجسته مذهبی نشان می دهند و بر پایداری خود تاکید می کنند. شهروندان با شور و حماسه وصف ناشدنی به تحصن خود ادامه می دهند و توجهی به گرمای شدید بحرین که به اوج خود رسیده است ندارند. اقدام های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه تنها باعث افزایش اراده و جدیت شهروندان بحرینی می شود و بحرینی ها با پشتکار بیشتری حقوق و خواسته های شان را پی می گیرند و در این راه حاضرند هر هزینه ای که لازم باشد بپردازند. شامگاه دیروز نیروهای رژیم آل خلیفه به منزل شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین حمله کردند. هزاران بحرینی در حالی که شعارهایی در حمایت از آیت الله عیسی قاسم سر می دهند رهسپار میدان محل تحصن در منطقه الدراز شده اند. علمای دینی کفن پوشان در پیشاپیش تحصن کنندگان قرار دارند.