رییس جمهور قزاقستان ایجاد یک سیستم مدیریت بحران میان قدرت های اتمی اصلی جهان و تعهد آنها به معاهدات بین المللی امنیت هسته‌ای را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نورسلطان نظربایف، رییس جمهور قزاقستان در جریان سخنرانی در کنفرانس بین المللی با موضوع «جهان مبتنی بر امنیت اتمی» گفت: ما باید یک سیستم مدیریت بحران را میان قدرت های اصلی در جهان ایجاد کنیم. من از تمامی نمایندگان پارلمان حاضر در این کنفرانس که نماینده کشورها و مردمان خود هستند می خواهم تا دراین باره اقدام کنند.

رهبر قزاقستان بر ضرورت برداشتن گامی نوین در کاهش و ممنوعیت کامل تسلیحات اتمی در جهان تاکید کرده و ادامه داد: باید کنترل بیشتری بر گسترش تسلیحات کشتار جمعی و تکنولوژی های جدید نظامی صورت بگیرد. من از تمامی کشورهای جهان می خواهم به تعهد خود برای دستیابی به معاهدات بین المللی بیشتر و ایجاد سازمانهایی برمبنای امنیت اتمی پایبند بمانند.

نظربایف همچنین گفت: در عصر اتمی، دانشمندان برجسته و حتی آنهایی که در ایجاد انرژی اتمی دست داشتند، استراتژیست های نظامی و سیاستمداران باید این را بدانند که پیروزی در جنگ با استفاده از تسلیحات نظامی تنها وهم و خیال است. استفاده از سلاح اتمی متاسفانه آغازگر بحران های ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر است.

رییس جمهوری قزاقستان ادامه داد: بیست و پنجمین سالگرد تعطیلی سایت آزمایش اتمی «سمیپالاتینسک» در شرق کشور دلیل خوبی برای آغاز یک گام جدید در کاهش و ممنوعیت کامل تسلیحات اتمی است.