رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود علیه علمای بحرین، دادگاه محاکمه رییس بخش فرهنگی مجلس اسلامی علما و امام جمعه الدیر بحرین را به ۳۱ مرداد موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، رژیم آل خلیفه همچنان به تعرض به ساحت علمای دینی و برجسته بحرین ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش رژیم آل خلیفه که اخیرا شیخ «عیسی مومن» رییس بخش فرهنگی مجلس اسلامی علما و امام جمعه الدیر بحرین را به اتهامات واهی بازداشت کرده بود، قصد برگزاری جلسه دادگاه برای وی را دارد.

آل خلیفه که قرار بود در برهه کنونی دادگاه شیخ عیسی مومن را برگزار کند، دادگاه این عالم برجسته بحرینی را به روز ۲۱ آگوست(۳۱ مرداد) موکول کرد.

رژیم آل خلیفه پیش از این نزدیک به ۱۵ عالم برجسته دینی از جمله سید «مجید المشعل» رئیس هیأت علمای بحرین را نیز به اتهاماتی واهی بازداشت و به حبس محکوم کرده بود.

گفتنی است حدود ۲ ماه پیش آل خلیفه با سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم موجب ایجاد آشوب و هرج و مرج در این کشور شد و پس از آن نیز سیاست های سرکوبگرانه خود را تشدید و شماری از علمای این کشور را بازداشت کرد.