میرعلی محمدی امروز امروز در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج در ارومیه، با اشاره به چالش‌های شهرداری ها برای تامین درآمدهای پایدار شهری اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرداریها در سطح کشور تامین درآمدهای مورد نیاز برای توسعه و مدیریت شهری است.

وی گفت: مدتها است که شوراهای اسلامی شهرها مکرر از برنامه‌ریزی برای تامین درآمدهای پایدار شهری بحثمی‌کنند و شورای اسلامی شهر ارومیه نیز به هنگام تدوین و تصویب بودجه پیشنهادی سالانه شهرداری ارومیه، همواره این موضع را در سولوحه دغدغه‌ها و فعالیت‌های خود قرار داده است.

عضو شورای شهر ارومیه بیان کرد: به اعتقاد اعضای شورای شهر ارومیه استفاده از روشهای اقتصادی نوین برای جذب سرمایه‌‌های سرگردان و کوچک شهروندان ارومیه‌ای می‌تواند راهکار مناسبی برای رسیدن به درآمدهای پایدار شهری باشد.

وی خاطرنشان کرد: امروزه یکی از روشهای مناسب برای برنامه‌ریزی روی درآمدهای پایدار شهرداریها ایجاد بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که در این باره نیز شورای اسلامی شهر ارومیه با سیاست‌گذاری خود به شهرداری ارومیه اجازه داده است معاونت جداگانه‌ای را به نام معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در چارت سازمانی شهرداری ارومیه پیش‌بینی کرده و مجوزهای لازم را از وزارت کشور در این باره اخذ کند.