حجم روان آب‌ها و جریان‌های سطحی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با متوسط بلندمدت ۳۴ درصد کاهش داشته است.

به‌ گزارش خبرگزاری موج بر اساس اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهر سال گذشته تاکنون،‌ بیشترین میانگین افزایش روان آب‌ها و جریان های سطحی در مقایسه با متوسط سال گذشته، در حوضه آبی دریاچه ارومیه با ۱۷۴ درصد و بیشترین میانگین کاهش در حوضه آبی هامون و مرزی شرق با ۹ درصد کاهش بوده است. بر اساس این گزارش، حوضه‌های آبی خلیج فارس و دریای خزر به ترتیب با ۶۰ و ۴۱ درصد افزایش، به ترتیب رتبه های دوم و سوم را در افزایش حجم جریان‌های سطحی در مقایسه با سال گذشته، به خود اختصاص دادند. میزان روان آب‌های کل کشور در سال جاری ۴۵ میلیارد و ۴۶۶ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته با ۳۰ میلیارد و ۶۶۲ میلیون مترمکعب، با ۴۸ درصد افزایش مواجه بوده است. به‌رغم اینکه حجم جریان‌های سطحی سال آبی جاری در مقایسه با سال آبی گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با متوسط بلندمدت با ۳۴ درصد کاهش مواجه است.