بیش از ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند تا پایان امسال توسط سازمان بهره‌وری انرژی ایران برای مشترکین پرمصرف دیماندی بخش صنعت و کشاورزی نصب می‌شود.

به‌ گزارش خبرگزاری موج، در زمان حاضر طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی (فهام) که به عنوان اولین گام در هوشمندسازی شبکه توزیع برق کشور در حال اجرا است، از نظر پیشرفت فیزیکی و اقدام‌های فنی و اجرایی در وضعیت مناسبی قراردارد، به‌طوری که از نظر اجرایی درحال حاضر انجام پایلوت‌های طرح فهام در مناطق ۵ گانه در تهران، مشهد، زنجان، بوشهر و اهواز رو به اتمام بوده و در بعضی مناطق نیز، فعالیت‌ها در جهت توسعه طرح پس از اجرای پایلوت‌ها آغازشده است. بر این اساس، سابا در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تا پایان سال جاری قصد دارد بیش از ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند را برای مشترکین پرمصرف دیماندی صنعتی و کشاورزی نصب کند. بسیاری از مسائل فنی و امنیتی این طرح حل شده است، به‌ طوری که مشخصات و الزام‌های فنی لازم برای پیاده‌سازی سامانه مرکزی و کنتورهای هوشمند تهیه شده و همچنین بخش عمده‌ای از مشخصات قابلیت همکاری بین تجهیزات و سامانه‌های نرم‌افزاری برای جلوگیری از ایجاد انحصار درطرح ملی فهام تهیه شده است. در بخش امنیت نیز تمهیدات لازم برای امن‌سازی این زیرساخت که در واقع یک زیرساخت ICT در حوزه انرژی است، در نظرگرفته شده است.