طی سه روز آینده رگبار و رعد و برق ھمراه با وزش باد شدید در شمال غرب کشور، ارتفاعات البرز مرکزی و ھمچنین بارش پراکنده در سواحل دریای خزر پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، براساس تحلیل آخرین دادھا و نقشه ھای پیش یابی ھواشناسی، طی سه روز آینده رگبار و رعد و برق ھمراه با وزش باد شدید موقت در شمال غرب کشور، ارتفاعات البرز مرکزی و ھمچنین بارش پراکنده در سواحل دریای خزر پیش بینی می شود. ھمچنین در روزھای سه شنبه و چھارشنبه در برخی مناطق غرب کشور شاھد بارش ھای پراکنده گاھی ھمراه با رعد و برق و وزش باد خواھیم بود. شایان ذکر است طی سه روز آینده در بعضی ساعات در مناطقی از شرق کشور بویژه منطقه زابل وزش باد شدید و پدیده گرد و خاک دور از انتظار نخواھد بود. در ھمین مدت وزش باد شدید موقتی و گرد و خاک در استانھای قم، البرز، قزوین، مرکزی، اصفھان، تھران و سمنان بویژه در بعد از ظھر رخ خواھد داد. در سه روز آینده با افزایش سرعت وزش باد در جنوب عراق و جنوب غرب کشور، پدیده گرد و خاک و کاھش کیفیت ھوا در جنوب غرب و غرب کشور پیش بینی می شود. لازم به ذکر است بخش ھای مرکزی خلیج فارس و بخش ھای شرقی دریای عمان طی سه روز آینده مواج خواھد بود.
استان ها پیش بینی وضعیت آب و هوا
اراک غبار محلی در بعدازظھر افزایش ابر و وزش باد
اردبیل قسمتی ابری در بعدازظھر افزایش ابر و وزش بادشدید و بارش پراکنده گاھی رعدوبرق
ارومیه غبار محلی در بعدازظھر افزایش ابر و وزش بادشدید گاھی رگبار و رعدوبرق
اصفهان کمی ابری و غبارصبحگاھی در بعدازظھر وزش بادشدید گاھی باد و گردوخاک
اهواز صاف در بعضی ساعات باد و گردوخاک
ایلام صاف گاھی وزش باد در بعضی ساعات غبارآلود
بجنورد کمی ابری دربعدازظھر وزش باد
بندرعباس غبارمحلی دربعدازظھر بادوگردوخاک
بوشهر صاف در بعضی ساعات غبارمحلی دربعدازظھر بادوگردوخاک
بیرجند صاف گاھی وزش بادشدید دربعدازظھر بادوگردوخاک
تبریز غبارمحلی دربعدازظھر افزایش ابر و وزش بادشدید گاھی رگبارورعدوبرق
تهران صاف دربعدازظھر افزایش ابر و وزش باد
خرم آباد صاف در بعضی ساعات غبارمحلی
رشت کمی ابری تا نیمه ابری گاھی وزش باد دربعدازظھر بارش پراکنده گاھی رعدوبرق
زاهدان صاف گاھی غبارمحلی دربعدازظھر بادوگردوخاک
زنجان غبارمحلی دربعدازظھر افزایش ابر و وزش بادشدید و بارش پراکنده گاھی رعدوبرق
ساری قسمتی ابری دربعدازظھر افزایش ابر و بارش پراکنده گاھی وزش باد
سمنان کمی ابری دربعدازظھر وزش بادشدید
سنندج کمی ابری و غبارمحلی دربعدازظھر وزش باد
شهر کرد صاف در بعضی ساعات غبارمحلی
شیراز صاف دربعدازظھر غبارمحلی گاھی وزش باد
قزوین کمی ابری گاھی وزش بادشدید دربعدازظھر افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده
قم کمی ابری در بعضی ساعات وزش بادشدید گاھی بادوگردوخاک
کرج صاف دربعدازظھر افزایش ابر و وزش باد
کرمان صاف دربعدازظھر وزش باد
کرمانشاه کمی ابری و غبارمحلی دربعدازظھر وزش باد
گرگان قسمتی ابری دربعدازظھر افزایش ابر و بارش پراکنده گاھی وزش باد
مشهد کمی ابری دربعدازظھر وزش باد
همدان غبارمحلی دربعدازظھر وزش باد
یاسوج صاف در بعضی ساعات غبارمحلی
یزد صاف گاھی غبارمحلی دربعدازظھر بادوگردوخاک